Na lokalitetu Mala Kras, svega nekoliko kilometara južno od Punta, nalaze se ostaci romaničke crkve sv. Jurja. Zidovi sa zapadne strane crkve ostaci su kasnoantičkoga gospodarskog zdanja koje je, poput onoga na Kanajtu, u 6. stoljeću dijelom pretvoreno u crkvu. Izvorna je crkva bila malo veća od postojeće – njezine se konture vide u temeljima apside romaničke crkve. Uokolo crkve nađeni su grobovi vezani uz prvu fazu sakralne građevine. U predromaničko doba crkva se nanovo opremila. Danas se vide tek ostaci crkve iz 12. i 13. stoljeća, a crkva iz 6. sačuvana je u njezinim temeljima.